Neidio i'r prif gynnwys

Mae'r wefan hon yn annibynnol ar y GIG a'r Adran Iechyd.

Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
Specialist Community Public Health Nurse - School Nursing
Gradd
Band 6
Contract
Parhaol
Oriau
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
37.5 awr yr wythnos (Various hours available)
Cyfeirnod y swydd
001-NMR880-1121
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Woodlands House
Tref
Cardiff
Cyflog
£32,306 - £39,027 per annum pro rata
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
09/12/2021 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro logo

Specialist Community Public Health Nurse School Nursing

Band 6

GOFALU AM BOBL – CADW POBL YN IACH

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (y BIP) yn Fwrdd Iechyd Di-fwg. Mae ysmygu wedi’i wahardd ar bob un o safleoedd y BIP. Felly ni chaiff staff ysmygu ar dir yr ysbyty nac ar unrhyw eiddo arall y BIP.

Ceidw’r BIP yr hawl i gau’r swydd wag hon ar ôl 24 awr os derbynnir nifer fawr o ymgeiswyr addas. Felly rydym yn eich annog i wneud cais yn fuan er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.

Gwiriwch eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr holl ohebiaeth sy’n gysylltiedig â recriwtio drwy’r cyfrif e-bost a gofrestrwyd ar y ffurflen gais.

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cynhwysiant, lle mae gan bob aelod o staff ymdeimlad o berthyn. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb ac yn mynd ati i chwilio am ystod amrywiol o ymgeiswyr. Rydym yn gwerthfawrogi ein gwahaniaethau ac yn eirioli, yn meithrin ac yn cefnogi amgylchedd gweithio cynhwysol lle mae staff yn trin ei gilydd ag urddas a pharch. Anelwn at greu amgylchedd gweithio teg lle y gall pob unigolyn gyflawni ei botensial waeth beth fo'i anabledd, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, hil, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, crefydd neu gredo, beichiogrwydd a mamolaeth neu briodas a phartneriaeth sifil statws.

Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na cheisiadau a wneir yn y Saesneg


 

An opportunity exists  for a conscientious, motivated and forward thinking School Nurse (SCPHN) to work within Cardiff and Vale School Health Nursing Service.

We require enthusiastic and positive practitioners who are pro-active and work well as part of a team,  take ownership and responsibility for providing an excellent service to  children, young people and their families.

We expect our staff to be professional and consistent role models who lead by example and adhere to the Values and Beliefs of C&V UHB.

If you have a natural ability to put others at ease, are patient calm and reassuring, have the ability to communicate honestly when under pressure and work well as part of a team we would like to receive your application.

First level Registration with SCPHN Degree/Diploma in school nursing is essential.
Ability to travel between bases/schools in a timely manner.

The Child Health Directorate is proactive in developing the roles of practitioners in the community. There are also opportunities for personal development and career progression.

The Directorate operates flexible working which includes staff rotating to and from equivalent posts throughout the Directorate, in order to allow individuals to gain experience, for professional development and to allow the UHB to meet the changing needs of the service.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Armed Forces CovenantStonewall Top 100 EmployerApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Age positiveDisability confident employerCore principlesDefence Employer Recognition Scheme (ERS) - SilverStonewall Hyrwyddwr Amrywiaeth Diversity Champion

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Andrea Cooper

Team Leader

Andrea.Cooper@wales.nhs.uk

01446704114

Gwneud cais ar-lein nawrAnfonwch hysbysiadau ataf am swyddi gwag tebyg