Neidio i'r prif gynnwys

Mae'r wefan hon yn annibynnol ar y GIG a'r Adran Iechyd.

Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif faes
Trauma and Orthopaedics
Gradd
Band 5
Contract
Parhaol: Permanent
Oriau
Amser llawn: Full time 37.5 hours per week
Cyfeirnod y swydd
001-NMR220-0620
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
University Hospital of Llandough
Tref
Cardiff
Cyflog
£24,907 to £30,615 per annum
Yn cau
Today at 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro logo

Staff Nurse West 4

Band 5

GOFALU AM BOBL – CADW POBL YN IACH

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (y BIP) yn Fwrdd Iechyd Di-fwg. Mae ysmygu wedi’i wahardd ar bob un o safleoedd y BIP. Felly ni chaiff staff ysmygu ar dir yr ysbyty nac ar unrhyw eiddo arall y BIP.

Ceidw’r BIP yr hawl i gau’r swydd wag hon ar ôl 24 awr os derbynnir nifer fawr o ymgeiswyr addas. Felly rydym yn eich annog i wneud cais yn fuan er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.

Gwiriwch eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr holl ohebiaeth sy’n gysylltiedig â recriwtio drwy’r cyfrif e-bost a gofrestrwyd ar y ffurflen gais.

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cynhwysiant, lle mae gan bob aelod o staff ymdeimlad o berthyn. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb ac yn mynd ati i chwilio am ystod amrywiol o ymgeiswyr. Rydym yn gwerthfawrogi ein gwahaniaethau ac yn eirioli, yn meithrin ac yn cefnogi amgylchedd gweithio cynhwysol lle mae staff yn trin ei gilydd ag urddas a pharch. Anelwn at greu amgylchedd gweithio teg lle y gall pob unigolyn gyflawni ei botensial waeth beth fo'i anabledd, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, hil, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, crefydd neu gredo, beichiogrwydd a mamolaeth neu briodas a phartneriaeth sifil statws.

Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na cheisiadau a wneir yn y Saesneg


 

West 4 is an exciting place to come and work, whether you are newly qualified, or looking for a new challenge within your career. We provide care to trauma patients who live to the west of the city and in the vale of Glamorgan. We have an exceptional multi-disciplinary team which provides excellent patient centred care. Working closely with therapy and medical colleagues creates an amazing learning environment and offers you ongoing support and development.  

What we can offer?

Live and work in the vibrant developing city of Cardiff and surrounding areas

Induction: Four weeks supernumerary

Rotation Programmes available: Discovery pathway – across two large teaching Hospitals, University Hospital of Wales and University Hospital Llandough,  for those who are really unsure which direction to take. A rotational programme will offer you placements in Emergency Trauma, Spinal Injuries, Trauma Clinic, Elective Orthopaedics including Spinal Surgery.

Development: We offer mentorship programmes and actively support your development. We offer an excellent preceptorship programme supported by our dedicated educational team. At Cardiff and Vale  we proactively manage career development to ensure you get the best out of nursing.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing date: 13th July 2020

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr (Eithriadau) 1975 a bydd angen gwneud cais am Ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

I argraffu dogfen neu ei chadw ar eich cyfrifiadur, gyda botwm ochr dde eich llygoden cliciwch ar deitl y ddogfen a dewiswch "Save Target As ...". Yna, gallwch gadw'r ddogfen mewn lle addas ar eich cyfrifiadur yn barod i'w hargraffu. Bydd clicio gyda botwm chwith y llygoden yn agor y ddogfen mewn ffenestr newydd (os gall eich porwr gwe wneud hynny).

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Informal visits encouraged. Please contact

Sister Toni Perry

02920715818