Neidio i'r prif gynnwys

Mae'r wefan hon yn annibynnol ar y GIG a'r Adran Iechyd.

Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
Therapi Teulu
Gradd
Gradd 7
Contract
Cyfnod Penodol: 12 mis (Clawr Mamolaeth)
Oriau
Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
050-PST149-0921
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Canolfan Iechyd Plant Wrecsam / Tŷ Catherine Gladstone
Tref
Wrecsam/Mancot
Cyflog
£40,057 - £45,839 y flwyddyn
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
23/12/2021 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr logo

Seicotherapydd Teuluol a Systemig Hynod Arbenigol

Gradd 7

Os ydych yn mwynhau her, gydag angerdd i helpu eraill neu'n dymuno dechrau o’r newydd, yna mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) Gogledd Cymru yr holl gynhwysion sydd eu hangen arnoch. Ni yw'r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu ystod lawn o wasanaethau cychwynnol, cymuned, iechyd meddwl ac ysbytai llym a dewisol i boblogaeth o ryw 700,000 o bobl ar draws Gogledd Cymru. Ymunwch â'n tîm a chael y cymorth sydd ei angen arnoch, yn unol â’n Gwerthoedd Sefydliadol a’n fframwaith galluedd 'Balch o Arwain'.

Mwynhewch fod yn rhan o weithio gydag arweiniad ymroddedig ar bob lefel, a chael sicrwydd ein bod yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac yn falch o groesawu ymgeiswyr o dan y cynllun "Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd". Ewch ar ein gwefan heddiw: trainworklivenorthwales.co.uk/

Gwiriwch eich cyfrif ebost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael yr holl ohebiaeth recriwtio drwy’r cyfeiriad ebost a gofrestrwyd ar y ffurflen gais.

Caniateir i geisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

MAE’R SWYDD HON AM GYFNOD PENODOL/SECONDIAD AM 12 MIS OHERWYDD CYFNOD MAMOLAETH

OS OES DIDDORDEB GYDA CHI MEWN CEISIO AM SWYDD SECONDIAD, MAE’N RHAID I CHI GAEL CANIATAD EICH RHEOLWR LLINELL PRESENNOL CYN I CHI GEISIO AM Y SWYDD HON.

Band 7 Seicotherapydd Teuluol a Systemig Hynod Arbenigol,

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gogledd Cymru.

Ardal y Dwyrain Sir y Fflint a Wrecsam

Mae cyfle cyffrous wedi codi i fand 7 Seicotherapydd Teuluol a Systemig Hynod Arbenigol weithio ar draws CAMHS Wrecsam a Sir y Fflint

Un band 7 awr 37.5 awr i gwmpasu ardal Ddwyreiniol Sir y Fflint a Wrecsam. Mae hon yn swydd tymor penodol 12 mis i gwmpasu absenoldeb mamolaeth.


Gan weithio'n agos gyda'r arweinydd dwyreiniol ar gyfer Seicotherapi Teulu a Systemig bydd deiliad y swydd yn aelod o'r gwasanaeth CAMHs Arbenigol ardal ac yn cyflwyno ymyriadau o ansawdd uchel i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd.

Mae croeso arbennig i geisiadau gan unigolion sydd â hyfforddiant ychwanegol a phrofiad mewn modelau therapiwtig eraill sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Disgwyliad yw y bydd deiliad y swydd yn dod â phrofiad o fod wedi gweithio ar draws systemau ac asiantaethau partner eraill.

Rhaid i bob ymgeisydd ddangos ymrwymiad a dangos y gallu i weithio ar y cyd, yn effeithiol a bod yn hyblyg iawn a bod ag agwedd ymarferol at waith gan y bydd yn ofynnol iddynt weithio a gweithredu ar draws safleoedd ac o fewn tîm amlddisgyblaethol mawr.

Bydd y penodiad yn amodol ar dystlythyrau boddhaol, gwiriadau cyflogaeth a DBS gwell.

Am drafodaeth anffurfiol am y swyddi hyn, cysylltwch â:

Heather Lee, Seicotherapydd Teuluol a Systemig Arbenigol Iawn, CAMHS Wrecsam a Sir y Fflint 01978 725242

Terry Whinnett, Wrecsam CAMHS 01978 725242

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon;  mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident leaderCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100hyderus o ran anabledd

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Ar gyfer manylion pellach a gwybodaeth, cysylltwch â: 
Terry Whinnett, Wrexham CAMHS Manager
terry.whinnett@wales.nhs.uk
01978 725242

Gwneud cais ar-lein nawrAnfonwch hysbysiadau ataf am swyddi gwag tebyg